Stadgar antagna av stämman den 21-05-2020

§1. Företagsnamn
Föreningen Nationella Arvsfonden är en ideell förening.

§2. Verksamhet
Nationella Arvsfonden ska främja och stödja andra samhällsnyttiga aktörer i Sverige.

§3. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad och Stockholms län.

§4. Medlemskap
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Sökande ska också uppfylla de krav som ställs
på medlemmen med hänsyn till Nationella Arvsfondens verksamhet, såsom stipuleras i stadgar
och styrdokument.
Nationella Arvsfondens styrelse kan vägra medlemskap till en sökande som av särskilda skäl
bedömts olämplig utan att behöva påvisa anledningar därtill.

§5. Medlems skyldighet
Medlemmar ska följa dessa stadgar och föreningens beslut.
§6. Inträde & inträdesavgift
Nationella Arvsfondens styrelse beslutar om medlemskap. Rätt till inträde och medlemskap
äger envar som skriftligen tillställt styrelsen särskild ansökningsblankett. Varje medlem
erlägger, vid sitt inträde i föreningen, ett engångsbelopp om 1 000 kronor. Insatsen ska betalas
kontant efter att styrelsen har beviljat medlemskapet.

§7. Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av
föreningsstämman och får högsta vara 12 000 kronor och lägst 0 kronor. Medlemsavgiften ska
betalas inom den tid som styrelsen bestämmer.

§8. Uteslutning
En medlem får uteslutas om han eller hon
 grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot Nationella Arvsfonden
 inte längre deltar i föreningens verksamhet
 inte längre uppfyller de krav som uttrycks under §4
Det är årsstämman som fattar beslut om att utesluta en medlem.

§9. Upphörande av medlemskap
Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att
medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.

§10. Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst två
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av årsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§11. Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskapsår samt styrelsens förvaltning
väljs en till tre revisorer samt noll till två revisorssuppleanter. De väljs av årsstämman för tiden
fram till nästa ordinarie årsstämma.

§12. Räkenskapsår
Nationella Arvsfondens räkenskapsår ska vara per kalenderår.

§13. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie
årsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.

§14. Ärenden på ordinarie årsstämma
Ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den
ordinarie årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandes val av protokollförare.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av
 8. vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 12. Val av styrelse.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.

§15. Kallelse till årsstämma
Styrelsen kallar till årsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på
stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev på posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

§16. Överskottsfördelning
Eventuellt överskott av, under räkenskapsåret inkomna inträdesavgifter, erlagda
medlemsavgifter samt gåvor skall, efter överskottsfördelning enligt budgetplanering skett,
överföras till Arvsfonden om inget annat tidigare beslut föreligger.

§17. Stadgeändring
För ändring och/eller tillägg av stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid ordinarie
årsstämma.

§18. Arvsfonden
Arvsfondens medel är till för att enligt styrelsebeslut användas vid åtagande av särskilt viktiga
ärenden. Beslut om ekonomiskt understöd från Arvsfonden ska anmälas till årsstämman.

§19. Tillämpningsföreskrifter
Nationella Arvsfondens styrelse utfärdar anvisningar för tillämpningar av stadgarna. Styrelsen
har rätt att medge undantag från bestämmelserna i stadgarna. Beslut om undantag från
stadgebestämmelserna ska anmälas till föreningsstämman.

§20. Upplösning
Nationella Arvsfonden ska upplösas om årsstämman så beslutar.
Beslut om upplösning kräver två tredjedelars majoritet. Om Nationella Arvsfonden upplöses
tillfaller föreningens tillgångar och handlingar en organisation i Sverige som väljs av
årsstämman, vars syften överensstämmer med Nationella Arvsfondens.

Rulla till toppen